Podmínky používání webového portálu Sponzorovaný přístup k ČSN

I. Úvodní ustanovení

(1) Vlastníkem a provozovatelem webového portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“ umístěného na adrese https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/ (dále jen „Portál“) je Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, IČO: 06578705, se sídlem 110 00 Praha 1, Biskupský dvůr 1148/5 (dále jen "Provozovatel").
(2) Tyto podmínky používání Portálu (dále jen "Podmínky") upravují práva a povinnosti Provozovatele a koncových uživatelů sponzorovaných ČSN, kteří se registrovali prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Portále (dále jen "Uživatel" nebo společně "Uživatelé"), vznikající v souvislosti s užíváním služeb Portálu a mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (před tím a dále jen „ČSN“) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, Uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Na Portále se zveřejňují ČSN, které splňují podmínky pro jejich zveřejnění specifikované v předchozím odstavci a v ustanovení § 6c Zákona a zároveň byl příslušným poplatníkem (tj. příslušným ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem) řádně a včas uhrazen poplatek za sponzorovaný přístup k ČSN ve smyslu ustanovení § 6d Zákona a prováděcího právního předpisu.

II. Pravidla registrace

(1) Uživatelem se rozumí koncový registrovaný uživatel sponzorovaných ČSN, kterému je umožněn sponzorovaný přístup k ČSN prostřednictvím Portálu.
(2) Registraci provede Uživatel vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím souhlasu s těmito Podmínkami a pravidly pro ochranu osobních údajů a odesláním registrace prostřednictvím tlačítka „Registrovat“; registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole nezbytná pro registraci, a/nebo pokud Uživatel aktivně neudělí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a pravidel pro ochranu osobních údajů, případně nesplní další podmínky registrace stanovené v těchto Podmínkách nebo v registračním formuláři.
(3) Registrace se ověřuje prostřednictvím potvrzujícího e-mailu zaslaného na e-mail, který Uživatel vyplnil v registračním formuláři. Po ověření registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet Uživatele a přístup do Portálu ke sponzorovaným ČSN.
(4) Uživatel se do Portálu přihlašuje prostřednictvím uživatelského jména, kterým je e-mailová adresa a heslem, které Uživatel uvedl v registračním formuláři.
(5) Uživatel odesláním registračního formuláře:
a) se zavazuje, že přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu k jeho uživatelskému účtu;
b) se zavazuje a prohlašuje, že poskytl a kdykoli v budoucnu poskytne vždy jen takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího e-mailu, hesla či jiných informací. Za tímto účelem se Uživatel zavazuje své osobní údaje udržovat aktuální, pravdivé a úplné;
c) bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje, a to vždy v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Způsob, rozsah a podmínky zpracování osobních údajů Registrovaného uživatele ze strany Provozovatele jsou podrobněji uvedeny v samostatném dokumentu "Pravidla pro ochranu osobních údajů";
e) bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zároveň má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu;
f) bere na vědomí, že Provozovatel provedl vhodná technická, personální a organizační opatření, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů, neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu, zpracování, jakož i jejich jinému zneužití;
g) prohlašuje a stvrzuje, že byl před dokončením registrace seznámen s obsahem dokumentu " Pravidla pro ochranu osobních údajů";
h) prohlašuje a stvrzuje, že je obeznámen se zněním těchto Podmínek, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat;
i) bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené Uživatelům v důsledku událostí, které Provozovatel nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.
(6) Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o změnu nebo zrušení svého uživatelského účtu prostřednictvím e-mailové adresy sponzorovany.pristup@agentura-cas.cz.
(7) Provozovatel je oprávněn odstranit uživatelský účet Uživatele v případě, že:
a) má důvodné podezření, že Uživatel jej používá v rozporu obecně závaznými právními předpisy;
b) Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást Portálu;
c) Provozovatel má důvodné pochybnosti, že Uživatelem služby je jiná osoba než Uživatel;
d) Uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Portálu nebo data na nich uložená;
e) Uživatel poruší povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nebo jakýchkoli jiných všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech stanovených Provozovatelem a souvisejících s provozem a používáním Portálu.

III. Společná ustanovení

(1) Vlastníkem ČSN a držitelem autorských práv je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; v případě převzetí evropské či mezinárodní technické normy do soustavy ČSN je vlastníkem autorských práv příslušná vydávající evropská nebo mezinárodní organizace (CEN, CENELEC, ISO, IEC atp.).
(2) Portál umožňuje sponzorovaný přístup k ČSN pouze z IP adres, kde je zemí původu Česká republika.
(3) Sponzorované ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení a jsou označeny ochrannými prvky (zejména vodoznakem s identifikačními údaji Uživatele).
(4) Uživatel nesmí provádět žádné kroky, směřující k odstranění ochranných prvků, k dešifrování pro čtení zobrazených ČSN nebo jinou činnost směřující k narušení systému Portálu a ochrany zpřístupněných ČSN.
(5) ČSN a jiné technické dokumenty nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Poskytovatele.
(6) Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:
a) funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
b) jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Portálu nebo služeb Provozovatele pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
c) to, že Portál neobsahuje viry, nebo jiné rušivé komponenty.
(7) Provozovatel si vyhrazuje právo, že jím poskytované služby prostřednictvím Portálu nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.

IV. Závěrečná ustanovení

(1) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to vždy po předchozím upozornění Uživatelů, zejména e-mailovou zprávou a dále informací uvedenou na viditelném místě na Portále.
(2) Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změněnými Podmínkami, nebo pokračování v používání služeb Portálu ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem a oznámeném Uživateli jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je oprávněn kdykoli svoji registraci zrušit.
(3) Tyto Podmínky jsou účinná počínaje dnem 1. 1. 2021 a jsou dostupná v sídle Provozovatele a na internetové adrese https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/podminky.aspx.

V Praze dne 1. 1. 2021
Česká agentura pro standardizaci, s.p.o.