Sponzorovaný přístup k ČSN

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům ČSN se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro uživatele:

ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení online v internetovém prohlížeči a jsou označeny ochrannými prvky. Stahování ani tisknutí souborů není povoleno.

NOVÉ SPONZOROVANÉ NORMY
  • 7.2024ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
  • 7.2024ČSN EN 1177+A1 - Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu
  • 7.2024ČSN EN 1755 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • 7.2024ČSN 73 4001 - Přístupnost a bezbariérové užívání
  • 6.2024ČSN EN 14662-1 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií

Zobrazit všechny sponzorované normy